ا ن رقص DMX م تواند مورد استفاده قرار گ رد به عنوان منبع نور پشت از داخل ساختمان از & amp؛ در فضا باز، در نوار، هتل، باشگاه شبانه، باغ، سرگرم پارک / م دان، سالن و اتاق ها، م دان ها، خ ابان ها، محوطه، نما شگاه ها، جاده ها، راه پله، استخر شنا و غ ره. به و ژگ ها آن متما ز ا ن DMX LED رقص از ...

چت کن

جزئیات محصول

در و nbsp ؛ ا ن رقص DMX م تواند به عنوان منبع تماس نور در مح ط داخل و آمپر استفاده م شود. در فضا باز، در & nbsp؛ بار، هتل، باشگاه شبانه، باغ، سرگرم پارک / م دان، سالن و اتاق ها، م دان ها، خ ابان ها، محوطه، نما شگاه ها، جاده ها، راه پله، استخر شنا و غ ره

و ژگ ها آن تفاوت ا ن DMX LED رقص از د گران است. & nbsp؛ در هر طبقه رقص شامل قدرتمند SMD RGB 5050، ارائه فوق العاده ا فوق العاده روشن است. با ک ف ت بالا از خازن ها جامد شده است در PCB برا طول عمر طولان با ورود ا خروج ولتاژ قابل اعتماد ثبات بالا، ف لتر سر و صدا بهتر و تحمل درجه حرارت بالا استفاده م شود. ا ن محصول استاندارد پروتکل کنترل DMX512 (حداکثر 44frames / دوم) با به طور خودکار تنظ م آدرس به تصو ب رس د. ا ن شهر همچن ن دارا محدوده ولتاژ کار گسترده است که از DC5V به DC24V، کاربر تنها ن از به تغذ ه قدرت در آغاز هر جهان. تا ا ن حد منحصر به فرد و تا به خوب طراح DMX LED رقص شما م توان د مطمئن شو د که به تحت تاث ر قرار و nbsp؛

در
از

. < img="" src="/ محتوا / آپلود / 201710588 / 201705151449326579569.png" alt="با DMX512.png" عرض="120" ارتفاع="120" سبک="عرض: 120px؛ ارتفاع: 120px؛"> با    فعل با    فعل  با    فعل  با  فعل  با  فعل

و DMX512 است

منطبق با پروتکل DMX512 استاندارد

در فضا باز از & amp؛ داخل سالن و nbsp؛

IP65 امت از، خارج و داخل قابل اجرا

به صرفه جو در انرژ است

در صرفه جو 40 قدرت با ب ش کارآمد طراح مد ر ت انرژ و توان.

بدون طراح شکاف است

در ز با کل از صفحه نما ش تا حد ز اد با طراح شکاف آن بهبود افته است.

و سنکرون ارتباطات است

ارتباط ب ن لامپ LED کاملا تحت حما ت 3Cinno کنترل هماهنگ شده است.

و حفاظت شده

در محصولات م تواند به خوب با طراح خاص خود را از اتصال کوتاه، pugging گرم، ش شه ا سخت محافظت م شود، و اتصال معکوس م باشد.

در
از

در
از

یک جفت:نه بعدی:نه

پرس و جو