نرم و انعطاف پذ ر مش شفاف LED ک نوع از مش نرم LED صفحه نما ش نور، با LED ها پر رنگ، م تواند به عنوان اشکال و اندازه ها مختلف مرتب، گرفتن نصب و راه انداز فوق العاده آسان و متعدد، و ژگ ها سبک و شفاف است. و ژگ ها نرم و انعطاف پذ ر اطم نان کرنش آسان و امن خود، ...

چت کن

جزئیات محصول

<دهانه سبک="حاش ه: رو 0px؛ بالشتک: رو 0px؛ مرز: 0px؛ فونت کشش: به ارث م برند؛ اندازه فونت: 18px؛ خط ارتفاع: 27px؛ فونت خانواده: & # 39؛ بار جد د روم & # 39 ؛، بار؛ عمود تراز: پا ه؛ رنگ: rgb (0، 0، 255)؛ پس زم نه رنگ: RGB (255، 255، 255)؛ "> در نرم و انعطاف پذ ر مش شفاف LED & nbsp؛ در ک نوع مش نرم به رهبر نور صفحه نما ش، با LED ها پر رنگ، م تواند به عنوان اشکال و اندازه ها مختلف مرتب، گرفتن فوق العاده نصب و راه انداز آسان و متعدد، و ژگ ها سبک و شفاف است. و ژگ ها نرم و انعطاف پذ ر اطم نان کرنش آسان و امن خود، scolling، حلق آو ز به عنوان خواسته ها خود را. با چشم انداز هنر و عملکرد و د و ز با، آن را راه حل مناسب برا تحقق بخش دن به هر ا ده ها خلاقانه برا طراح شرکت و nbsp است. مرحله روشنا پس زم نه برا مرحله نشان م دهد، کنسرت و غ ره & nbsp؛ در داخل سالن از & amp؛ نور دکوراس ون فضا باز، و سقف LED و د و / د وار و دئو ، و غ ره و nbsp؛ به عنوان ساختمان نور جلو، بزرگ نور صفحه نما ش تبل غات، نور پ کسل منجر شد، رشته نرم منجر شد، etc.For مدل ساز برا ا جاد هر اجاره ideas.For نوآورانه از & amp؛ پروژه ها ثابت شده است.

با 9XO2 (KLANQDA8C [AXQ {A1O6.png

<قو> نرم و انعطاف پذ ر مش شفاف LED ها دکورات و ساختمان نورپرداز است

و 3C-FS-4 و nbsp؛ & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ در 3C-FS-6 و nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp؛ و & nbsp ؛ 3C-FS-8

با 5Y {@ (OIXX) 6CI1U3Z`A4C@7.png

در
از

یک جفت: بعدی:

پرس و جو