نرم و انعطاف پذ ر مش رو صفحه نما ش LED، IP 66، مناسب برا دائم در فضا باز و ا استفاده در مح ط داخل . گام پ کسل سفارش . مش رو صفحه نما ش LED است از ک نوع بس ار سبک وزن و نور پ کسل LED نرم و انعطاف پذ ر، که م تواند در کنار هم جمع م شود شفاف کامل س ستم نما ش رنگ نور توسط ...

چت کن

جزئیات محصول

در نرم و انعطاف پذ ر مش رو صفحه نما ش LED، & nbsp؛ در IP 66، مناسب برا استفاده دائم در فضا باز و ا سرپوش ده است. و نفر BSP؛ سفارش گام پ کسل. مش رو صفحه نما ش LED است از ک نوع بس ار سبک وزن و نور پ کسل LED نرم و انعطاف پذ ر، که م تواند در کنار هم جمع م شود شفاف کامل س ستم نما ش رنگ نور توسط لوازم جانب مناسب تشک ل شده است. و ژگ ها آن عبارتند نصب و راه انداز انعطاف پذ ر، وزن سبک، بس ار شفاف، که به انواع مختلف نصب و راه انداز ، مانند خم، برابر، س م پ چ، نوسان، و غ ره .. ا ن اقتباس هنر بالا و خلاق ت است که م توان به را گان به جمع آور را به اشکال مختلف است. لوازم جانب غن نصب و راه انداز ، نصب و راه انداز انعطاف پذ ر، تطب ق با حالات مختلف. نفوذ پذ ر بالا، از طر ق نور، هوا رفتن و دود را به راحت . ما م توان م برنامه ها انعطاف پذ ر از نقطه، خط و پنل دست ابد. ا ن بهتر ن انتخاب برا شرکت طراح خلاق برا دست اب به طراح ساده تر و برنامه ها مختلف توسط ک محصول است.

با $} F` } W5) U  YU4C4DEO6 $ UG2.png <دهانه سبک=" رنگ: rgb (51، 51، 51)؛ فونت خانواده: Arial، دخان، بدون-senif؛ اندازه فونت: 12px؛ خط ارتفاع : 15.6px؛ پس زم نه رنگ: rgb (255، 255، 255)؛ "> در

در بالا روشنا انعطاف پذ ر LED پرده شفاف مش صفحه نما ش LED است

در در 3C-LC-1

با BFS $ R _ @] JK0`XDU0EU $ ZR2.png

یک جفت:چراغ نقطه ای نور DMX512 پیکسل چراغ LED RGB پیکسل چراغ نقطه انعطاف پذیر LED بعدی:نه

پرس و جو