ماتر س ضد آب RGB DMX نور پ کسل نقطه LED است د ودها تمام رنگ برتر با تکنولوژ انتشار دق ق پرتو است که م تواند نور برازنده تر و جذاب تول د کند. تزئ نات داخل و خارج الکترون ک صفحه نما ش روشنا ، مضمون مح ط، مرکز سرگرم ، تلو ز ون تول د، نشان م دهد نور، ...

چت کن

جزئیات محصول

در ماتر س ضد آب RGB DMX پ کسل LED نور نقطه و nbsp؛ است & nbsp؛ در د ودها تمام رنگ برتر با تکنولوژ انتشار دق ق پرتو که . م توان د برازنده تر و جذاب نور و nbsp تول د؛ من nterior و خارج الکترون ک صفحه نما ش روشنا ، و nbsp؛ مضمون مح ط ها روشنا ، & nbsp؛ در مرکز سرگرم ها نورپرداز ، & nbsp؛ در تلو ز ون محصولات نورپرداز ، & nbsp؛ در نور نشان م دهد نورپرداز ، & nbsp؛ در کلاب شبانه نورپرداز ، و nbsp؛ م له ها نورپرداز ، & nbsp؛ در KTV نورپرداز ، و nbsp؛ برتر RGB د ود استفاده م شود، & nbsp؛ در صورت جداگانه برا هر LED کنترل، و nbsp؛ UV لنز مقاوم در برابر نور، و nbsp؛ مسکن فولاد ضد زنگ، & nbsp؛ در حفاظت بالا، به طور کامل اپوکس روکش ، ضد آب IP65، & nbsp؛ در آسان برا ساخت هر شکل از صفحه نما ش برا برنامه ها مختلف، و nbsp . DMX کنترل است، & nbsp؛ در امن و عمر طولان

<قو> <دهانه سبک=" فونت خانواده: Verdana، ژنو؛ اندازه فونت: 14px؛ فونت به سبک: به ارث م برند. متغ ر فونت: به ارث م برند. فونت وزن: به ارث م برند. خط ارتفاع: 21px؛ ">  با VF0Q ~ 4 @ PHS72] R1SD1RO`UG.png در < p="">

<قو> <دهانه سبک=" فونت خانواده: Verdana، ژنو؛ اندازه فونت: 14px؛ فونت به سبک: به ارث م برند. متغ ر فونت: به ارث م برند. فونت وزن: به ارث م برند. خط ارتفاع: 21px؛ ">
از

<قو> <دهانه سبک=" فونت خانواده: Verdana، ژنو؛ اندازه فونت: 14px؛ فونت به سبک: به ارث م برند. متغ ر فونت: به ارث م برند. فونت وزن: به ارث م برند. خط ارتفاع: 21px؛ "> ماتر س ضد آب LED RGB DMX پ کسل رهبر نقطه نور در

<دهانه سبک=" فونت خانواده: Verdana، ژنو؛ اندازه فونت: 14px؛ فونت به سبک: به ارث م برند. متغ ر فونت: به ارث م برند. فونت وزن: به ارث م برند. خط ارتفاع: 21px؛ "> 3C-MW-D50 در

<دهانه سبک=" حاش ه: رو 0px؛ بالشتک: رو 0px؛ مرز: 0px؛ فونت به سبک: به ارث م برند. متغ ر فونت: به ارث م برند. فونت وزن: به ارث م برند. کشش فونت: به ارث م برند. اندازه فونت: 14px؛ خط ارتفاع: 21px؛ فونت خانواده: Verdana، ژنو؛ تراز عمود : پا ه؛ ">  با K904G {ONGYWCVDUF1K] 9Q98.png در
از

< p="">
از

یک جفت: بعدی:

پرس و جو