نقد و بررسی پروژه Architectural Mesh 3Cinno Pixel Mesh

- Jan 24, 2019-

طرح 3Cinno LED پیکسل انعطاف پذیر:

مکان: دونگوانگ گوانگدونگ

مساحت: 530 متر مربع

زمین: 56.25

مش نوع: 1 LED مش

سیستم کنترل: نمایش ویدئو DVIیک جفت:نه بعدی:3Cinno DMX پروژه لوله در تایلند