تاشو، انعطاف پذ ر، قابل حمل و نور LED پرده، حمل آسان و نصب . ضد آب و صرفه جو در انرژ : LED منبع نور. چوب واشرها و سحر و جادو در هر طرف، حلق آو ز در سقف و ا د وار را با حلقه ها راحت : نصب آسان و شارژ. رنگ: RGB رنگ کامل. طول عمر کار طولان است. ا ن ...

چت کن

جزئیات محصول

در تاشو، انعطاف پذ ر، قابل حمل و نور LED پرده، حمل آسان و نصب کن د. صرفه جو در ضد آب و انرژ : LED & nbsp؛ در منبع نور است. چوب واشرها و سحر و جادو در هر طرف، حلق آو ز در سقف و ا د وار را با حلقه ها راحت : نصب آسان و شارژ. رنگ: RGB رنگ کامل. طول عمر کار طولان است. م توان آن را به طور گسترده ا در باشگاه شب استفاده م شود، & nbsp؛ در نوار، و nbsp؛ د سکو، & nbsp؛ در سالن رقص، & nbsp؛ در عروس ، و nbsp؛ تئاتر به عنوان د وار به عنوان دکوراس ون سقف، همچن ن م توان د به عنوان مرحله پس زم نه برا کنسرت، و nbsp استفاده م شود رو داد، & nbsp؛ در اجاره، و غ ره. تنها جا گز ن پ کسل منجر - آسان برا حفظ. LED پرده ف لم به راحت م توان د باز انواع و دئو، ان م شن فلش، آن را ن ز م توان د تغ رات تصو رساز و نورپرداز ها مختلف در اثر درخشان، که توسط طراحان حرفه ا را نشان م دهد جذاب ت ها هنر ب پا ان خود را باز کند. کامل رنگ صفحه نما ش د وار و دئو را م توان با ماژول ها مختلف تشک ل شده است برا نما ش زمان واقع تصاو ر و دئو با س ستم پخش زمان واقع است. ا ن م تواند عکس واضح و روشن تول د
از

<دهانه سبک="فونت خانواده: ؛ اندازه فونت: 14px؛"> است.
در

در با  A) 8 ~ 4YOVEZA {X {SS9CDL ~ Y.png


از

در فضا باز مش چراغ و دئو پرده موج DMX LED نور است

در 3C-MD-4 و nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در 3C-MD-6 & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در 3C-MD-8

با R_IU {O ({{VGFS0  [9UY`2TO.png

در
از

در
از

در
از

در
از

< htmlcontentadd="">

در تاشو، انعطاف پذ ر، قابل حمل و نور LED پرده، حمل آسان و نصب کن د. صرفه جو در ضد آب و انرژ : LED & nbsp؛ در منبع نور است. چوب واشرها و سحر و جادو در هر طرف، حلق آو ز در سقف و ا د وار را با حلقه ها راحت : نصب آسان و شارژ. رنگ: RGB رنگ کامل. طول عمر کار طولان است. م توان آن را به طور گسترده ا در باشگاه شب استفاده م شود، & nbsp؛ در نوار، و nbsp؛ د سکو، & nbsp؛ در سالن رقص، & nbsp؛ در عروس ، و nbsp؛ تئاتر به عنوان د وار به عنوان دکوراس ون سقف، همچن ن م توان د به عنوان مرحله پس زم نه برا کنسرت، و nbsp استفاده م شود رو داد، & nbsp؛ در اجاره، و غ ره. تنها جا گز ن پ کسل منجر - آسان برا حفظ. LED پرده ف لم به راحت م توان د باز انواع و دئو، ان م شن فلش، آن را ن ز م توان د تغ رات تصو رساز و نورپرداز ها مختلف در اثر درخشان، که توسط طراحان حرفه ا را نشان م دهد جذاب ت ها هنر ب پا ان خود را باز کند. کامل رنگ صفحه نما ش د وار و دئو را م توان با ماژول ها مختلف تشک ل شده است برا نما ش زمان واقع تصاو ر و دئو با س ستم پخش زمان واقع است. ا ن م تواند عکس واضح و روشن تول د
از

<دهانه سبک="فونت خانواده: ؛ اندازه فونت: 14px؛"> است.
در

در با  A) 8 ~ 4YOVEZA {X {SS9CDL ~ Y.png


از

در فضا باز مش چراغ و دئو پرده موج DMX LED نور است

در 3C-MD-4 و nbsp؛ & nbsp؛ در & nbsp؛ در 3C-MD-6 & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در 3C-MD-8

با R_IU {O ({{VGFS0  [9UY`2TO.png

در
از

در
از

در
از

در
از

یک جفت:چراغ نقطه ای نور DMX512 پیکسل چراغ LED RGB پیکسل چراغ نقطه انعطاف پذیر LED بعدی:نه

پرس و جو